Luchemos juntos por una atención médica universal
Guías de Médicos del Mundo a lo largo de los años.

EDUQUEM per una CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL. Guia pedagògica per a la comunitat educativa mitjançant la metodologia d’aprenentatge i servei

En una societat cada vegada més diversa, amb fluxos migratoris nombrosos i constants marcats per qüestions econòmiques, polítiques i socials, i la creació de grups reac cionaris d’índole racista als països d’acollida, ens trobem amb un con cepte que pot generar canvis en la relació entre grups culturals dife rents: la interculturalitat.

AGRAÏMENTS

ESCOLA RIUS I TAULET Directora: Eva Marcé Batet Cap d’estudis: Núria Palmieri Aura

ESCOLA PATRONAT DOMÈNECH Directora: Àngela Cruanyes Ràfols Cap d’estudis: Maria José Plou Plana

ESCOLA ELS LLORERS Directora: Marta Carballido Hospital Cap d’estudis: Maite Morell Gabarró

I, en general, a tot l’alumnat i professorat dels centres participants